PrivatniRacunovodja.si

00 386 (0)51 399 031 | info@privatniracunovodja.si

Računovodske storitve za | Accounting Services for

Gospodarske družbe | Commercial Companies

Samostojne podjetnike | Enterpreneurs

Društva | Societies

Podjetja v insolvenčnih postopkih (stečaji, prisilna poravnava, likvidacija) | Businesses in Insolvency Proceedings (bankruptcy, settlement procedures, liquidation)

Knjiženje vseh računovodskih postavk | Full cycle Bookkeeping

Denar in Banka | Cash & Bank

Terjatve in Obveznosti (Saldakonti) | Receivabes and Payables (Balances)

Osnovna sredstva | Property plant & equipment

Finančna sredstva | Financial Assets

Razmejitve | Accruals & Deferrals

Rezervacije | Reservations

Zaloge | Inventories

Prihodki in odhodki | Revenue & Expenses

Davki | Taxes

Kapital | Equity

Drugo po meri | Other as required

Analize, pregledi in poročila | Analyses, Reviews and Reports

Letna in medletna poročila | Annual and Interim Reports

Ocene in analize poslovanja | Forecasts and Business assessments

Finančni izkazi za pridobitev kreditov | Financial Statements for Obtaining Credits

Pregled obdavčitve za znižanje davčnih obveznosti | Tax Reviews to reduce Tax Liabilities

Statistična poročila | Statistic Reports Izdelava poročil po meri | Customised reports

Davčno svetovanje | Tax Advisory

Davek na dodano vrednost | Value Added Tax

Davek od dohodkov pravnih oseb | Corporate Income Tax

Davek na motorna vozila in vodna plovila | Motor Vehicles and Water Vessels Tax

Okoljske dajatve | Environmental Taxes

Trošarine | Excise Duties

Osebni davki in plače | Personal taxes and Salaries

Dohodnina in davki samostojnih podjetnkov | Personal taxes of Enterpreneurs

Kapitalski davki Lastnikov podjetij | Capital Taxes of Business Owners

Obdavčitve dediščin in daril | Inheritance and Gift Taxations

Specifični davki in socialni prispevki | Specific taxes and Social Contributions

Podpora pri davčnih postopkih | Supporting Tax Procedures

Vlaganje zahtevkov in vlog | Filing claims and applications Registracije | Registrations

Jezik / Language

Slovenščina, Srbo-Hrvaščina, Nemščina, Angleščina

Slovenian, Serbo-Croatian, German, English

16+ let izkušenj / 16+ years of experience

Različne storitvene in druge poslovne dejavnosti

Different service industries and other businesses

Pristop / Working Approach

Osebni kontakt ter prilagodljivost poslovnim potrebam

Personal contact and flexibility according to business needs

Cene / Pricing

Cene prilagojene obsegu poslovanja, plačilo na podlagi dostave dokumentov oz. kot mesečni pavšal v primeru stalnih potreb

Prices according to your business needs, payment per documentation delivery or as fix monthly fee for repeating needs

Ali imate enkratno potrebo za pripravo poročila ?

Do you have one-time need for preparation of report ?

5 dokumentov | 30 EUR | 5 Documents

10 dokumentov | 50 EUR | 10 Documents

30 dokumentov | 100 EUR | 30 Documents

Imate mesečno potrebo po računovodskih storitvah ?

Do you have monthly need for accounting services ?

Kontaktirajte nas / Contact us:

Sebastijan Fartelj

+ 386 (0)51 399 031

info@privatniracunovodja.si

Pikoš d.o.o.

SI40905098

Šardinje 39

2274 Velika Nedelja